Borsodi L. László szeredai könyvbemutatójáról

2013. december 11-én, szerdán este 6 órakor Csíkszeredában a Kájoni János Megyei Könyvtárban bemutatták Borsodi L. László Parton című prózaverskötetét. Nagy érdeklődés övezte az író-olvasó találkozót, amelynek helyszínére pótszékeket is kellett bevinni. A kötetet a szerkesztője, Sarány István ismertette, ő beszélgetett a költővel is. Elmondta, hogy Borsodi hatodik könyve is, akárcsak az előző, prózaverseket tartalmaz.

Ennek a műfajnak két nagyobb elkülöníthető alfaja van, a hagyományos leginkább a példázatokhoz áll közel, a másik ág hívei azért fejezik ki magukat a vershez hasonló nyelvezetben, hogy tömörebben fogalmazzák meg gondolataikat. A szerkesztő Borsodi prózáját az első alkategóriába sorolta.
Mivel a szerző előző kötete is prózaverseket tartalmazott, kézenfekvő volt a kérdés, hogy van-e összefüggés a kettő között. Borsodi bevallotta, hogy amikor megjelent a Följegyzések a földről, már akkor létezett sok olyan prózaverse, amelyet a mostani kötetébe illesztett bele. Míg az előző kötetében az emlékezés-felejtés témája foglalkoztatta, a jelenlegi egyfajta transzcendens útkeresés – emelte ki. Az is egy összekötő kapocs a két kötet között, hogy mindkettőt Ráduly Margit képzőművész illusztrálta. (Szőcs Lóránt)

Borsodi L. László 1976-ban szüle­tett Csíksze­redában. 1994-ben érettségi­zett szülővárosában a Márton Áron Gimnázi­um­ban. A ko­lozsvári Babeş-Bo­lyai Tu­dományegye­te­men végzett ma­gyar–an­gol sza­kon 2000-ben. Azóta egy­ko­ri is­kolája, a csíksze­re­dai Márton Áron Gimnázium iro­da­lom­tanára, a www.eirodalom.ro szerkesztőségi tagja. Költő, kri­ti­kus. Korábbi ver­sesköny­vei: Átmenetek, Szent Bona­vent­ura Kiadó, Ko­lozsvár, 1998; Viszonylatok, Csíksze­re­da, 2000; Ellenpontok, Csíksze­re­da, 2003; Félemelet, Har­gi­ta Kiadóhi­va­tal, Csíksze­re­da, 2007. Próza­verskötet: Feljegyzések a földről, Pal­las-Akadémia Könyv­ki­adó, Csíksze­re­da, 2012.


Lásd még: www.szekelyhon.ro