Bölöni Domokos

Bölöni Domokos

Búcsú Nagy Páltól

Diákként láthatta Móricz Zsigmondot a református kollégiumban, személyes ismerőse volt Tamási Áronnak („úgy gondolok rá, mintha élne”), ismerőseinek, barátainak tudhatta a huszadik századi kortárs (és azon belül az erdélyi) magyar irodalom jeleseit és napszámosait, életkorban is előkelő helyezést ért el: Anavi Ádám, Kós Károly, Jánosházy György után következik a sorban. A kilenc évtized mérlege most, napnyugtakor mutatja, hogy voltaképpen szerencsés ember volt Mezőkölpényi Nagy Pál: dolgos életét (a kényszerű háborús szünetet kivéve) azzal tölthette, amihez tanult irodalmárként a legjobban értett, és ami szíve szerint is leginkább a kedvére való volt: olvasással, írással, szerkesztéssel. „Azt szoktam mondani: nincs időm unatkozni, semmit tenni, képzelt babérokon üldögélni. A sors és a körülmények kegyes ajándékának tekintem, hogy öreg fejjel is tehetek egyet s mást a betűvetés mezején, irodalmunk, kultúránk szolgálatában ” – vallotta egyik interjújában. Irigylésre méltó szerkesztői múlttal a háta mögött, nyugdíjas irodalmárként, csaknem élete végéig folyamatosan dolgozott. Éveivel vetekedik a válogatás, szerkesztés, elő- és utószó kategóriákba sorolható kötetek száma. Közülük a leglátványosabb a marosvásárhelyi Mentor Kiadónál megjelent Wass Albert-életmű sorozat (27 cím, 36 kötet) szerkesztése.  „A közös szülőföld, a Mezőség szomorú szépségekben bővelkedő világának vonzásában ébredt fel bennem annak idején, s szilárdult meg ez a láthatatlan szálakból szövődött kötődés.”
Dolgos élete során Nagy Pál hűséges közvetítője volt az erdélyi és az egyetemes magyar irodalom maradandó értékeinek. Összefüggőnek, elválaszthatatlannak tartotta a tollal való munkálkodás valamennyi változatát. Emlékezéseiben, könyvismertetőiben, színibírálataiban  mindig ott a távlat, a mű behelyezése ebbe a kettős mezőbe; és ha ízléspreferenciái, kedvencei vannak is, miközben elutasítja a talmit, az értéktelen, cifra portékát, továbbgondolásra, párbeszédre serkentő recenzióiban nincs helye személyeskedő indulatnak, inkább a megértés, a megbecsülés, a tisztelet kristályosodik ki, a legnagyobbak és a kevésbé nagyok iránt is. Igen hosszú volna a névsor, mégis meg kell említenünk a szívéhez közel álló szerzők közül néhányat: Bánffy Miklós, Kós Károly, Makkai Sándor, Szentimrei Jenő, Molter Károly, Szabédi László, Bözödi György, Németh László, Áprily Lajos, Vita Zsigmond, Horváth István,  Tamási Áron, Nyírő József, Wass Albert, Sipos Domokos, Kemény János, Gellért Sándor, Tompa László, Tomcsa Sándor, Kacsó Sándor, Kiss Jenő, Sütő András, Székely János, Fábián Ernő, Veress Dániel, Kabós Éva, Bajor Andor, Fodor Sándor, Beke György, Szőcs Kálmán, Páll Lajos...
Érdeklődési körének két fontos témája a nyelvi szórványosodás és az anyanyelv romlása. „A Székely Mezőség egy kis falujában, Mezőkölpényben születtem, nem messzire Marosvásárhelytől. Ott cseperedtem fel, édesapám ott volt református kántortanító. Ennek a falunak a közösségében és a szomszéd falvaknak az ismeretében ragadt meg bennem a szórványkérdés iránti máig tartó komoly, mély érdeklődés. Ez abban is megnyilatkozott s megnyilatkozik talán manapság is, hogy irodalmárként, nem utolsósorban ennek a  tájnak, ennek a szomorú, szépségekben oly gazdag világnak, a mezőségi magyar szórványvilágnak az embereit, íróit, jeles személyiségeit különös szeretettel kutassam föl a múltból, mutassam föl a jelenben. Így kötődött sírig tartó barátságom Sütő Andrással, aki a mezőségi magyar szórványvilág közepéről, Pusztakamarásról indult el világhódító útjára, így kapcsolódtam hozzá a Mentor Kiadó jóvoltából Wass Alberthez (...) Így érdekelt mindig például Kiss Jenő kolozsvári költő lírája, költői világa, és írtam is róla – s tovább sorolhatnám a jeles neveket. Váltig állítom, hogy a szórványkérdés a romániai magyarság legsúlyosabb, legkomolyabb, legmélyebb problémája a jelenben, és az lesz még inkább a jövőben. Szórványnak lenni Erdélyben, szórványnak lenni a Mezőségen, de nemcsak ott, hanem Dél-Erdélyben, Déva, Fogaras környékén, akárhol: történelmi kihívás. Ezt igyekeztem s igyekszem úgy, ahogy tudtam s ahogy tudom, a magam szerény tehetségével tudatosítani, és szolgálni. Amíg még mozgatni tudom a tudom a tollamat, a kezemet, addig váltig és továbbra is megmaradok ennek a szórványkérdésnek a bűvkörében, mert ez valóban mélyen hozzám tartozik.” 
Publicisztikai jegyzetei a legkülönbözőbb lapokbnan és folyóiratokban láttak napvilágot. Célkitűzésétől nem tért el soha: „szabaduljunk meg végre a viszálygerjesztő gyanakvások, kihívások rögeszméitől, a gyűlölködés koloncaitól, a mellveregető kivagyiság szólamaitól, s nézzünk szembe bátran, ki-ki a maga háza táján: milyen gennyes gócokat kell eltakarítani az útból. És cselekedjünk felelősséggel, határozottan. Valóban rendezzük végre közös dolgainkat. Alapozzuk meg a jövőt – most, amikor a jóreménység nyílt tengerén hajózhatunk a Szabadság Birodalmának partjai felé.” Töretlen volt szerzőjének az a törekvése, hogy a gondokkal való szembenézést a (sajnos) változatlanul érvényesülő, sőt gyakran sokasodó jogsértések, többségi szélsőséges nacionalista, magyarellenes megnyilatkozások számbavételét a kiútkereső reménykedés jeleivel együtt tárja fel. Ekként sikerült – feltehetően – a szóban forgó időszak itthoni történéseiről, az erdélyi magyarság társadalmi, szellemi életének alakulásáról egyet–mást megörökíteni a nyomtatott betűk mezején.
A kilencvenes évek után egymás után adhatta ki saját munkáit, kötetekben sorjáztak jegyzetei, recenziói, kritikái, emlékezései, ünnepi méltatásai, két válogatás gazdag levelezéséből. Utolsó, nagyon vágyott könyve 2014-ben került ki a nyomdából, Emlékek otthona: tegnapi színház címmel. Hiszen mindig is szíve csücske volt a színház, jelesen a marosvásárhelyi. „Ennek nézőterén érezhettem magamat valóban otthon”. A kötet immár színháztörténeti jelentőséggel is bír.
Munkálkodását méltatva írta Sütő András: „A legfőbb ítésznek nevezett utókorral szembeszállni nem lehet. Segíteni viszont az eligazodásban: az írástudók mindenkori kötelezettsége.” Nos, az „eligazító” írástudó Nagy Pál távoztával egy letűnt nemzedék után zárul a kapu. Azt a fajta irodalmat már nemigen művelik; az érthető, egyenes, tiszta beszéd valahogy nem „trendi”. Őróla legalább annyi bizonyosan megmarad, hogy egyik legönérzetesebb, leghasznosabb munkása volt az erdélyi irodalomnak; és bár életében  néhány valóban értékes oklevelet, díjat kivéve igazi szakmai elismerésben alig volt része, kortársai tisztelték tudását, adtak a véleményére. Nemcsak tanítványai, hanem a szerkesztői támogatását igénylő s élvező fiatalabb korosztályok is nagyra becsülték. Pali bácsi a jól végzett munka örömével térhet barátai körébe, Urához –, hiszen a rá bízott tálentumokkal jól sáfárkodott. 
Béke Vele!


Nagy Pál, kritikus, irodalomtörténész Mezőkölpény, Maros m. (R), 1924-01-30 * Marosvásárhely, 2015. szeptember 4., péntek
Tagság: Romániai Írók Szövetsége ; Erdélyi Magyar Írók Ligája ; MÚRE
A Munka Érdemrend III. fokozata 1968 , Tamási Áron-díj 2001 , Aranytoll 2004.

 

Egy rúgás tíz lej

A segesvári újközépkori sokadalomba számos fiatal vagy már úgy érkezik, hogy éppen egy utolsó sörre még futja a pénzéből, vagy már korábban elköltötte utolsó fityingjét (a schäßburgi új schilling neve), ezért aztán ki-ki úgy boldogul, ahogy tud. Elad ezt-azt magáról (akin még maradt rongy), vagy „kölcsönvett” holmikon igyekszik villámgyorsan túladni.

www.iroszovetseg.ro

A napokban elindították az Írószövetség Marosvásárhelyi Fiókjának magyar nyelvű honlapját (www.iroszovetseg.ro), amelyen rendszeresen beszámolnak majd a szervezet életéről, valamint fontosabb kulturális eseményekről. A honlapon természetesen helyet kapnak a szervezet tagjainak irodalmi tevékenységéről szóló hírek, tudósítások is.

Nichita Danilov verse

Az eszménykép

Hétfőnként a mester sírjánál
gyülekeztünk, ifúságunk bálványánál,
akit istenként imádtunk.
Mentünk vad hóviharban,
igen, puszta kézzel sepertük le
a kriptáról a havat,
míg feltűnt aranyozott betűkkel
vésett neve, ezüstszálakkal átszőtt
fekete márványlapon; a név 
és a születés meg a halál ideje

Fluid és pirula

A tél kínzó betegségekkel köszöntött be. Engem kiszúrt magának a csúz, a köszvény. Szaggatás, szúrás a derekamban, kéz-, láb- és fejfájás gyötör, szélütés kerülget, kintről vérfagyasztóan bevigyorog a madárinfluenza. Anyósomat gyomorgörcs, oldalszúrás, epehányás, rosszullét, székszorulás, savanyú felböfögés, állandó gyomorégés, majd megint hasmenés kínozza.

Könyvvásár szubjektív: kajla rezdülések

Tudósításban olvasom az idei vásárhelyi könyvvásárról: „Van jövője a könyveknek – ezt bizonyította az a tény is, hogy a Színház téren 170 diák Babits Mihály Ritmus a könyvről című versét szavalva nyitotta meg az idei könyvvásárt.” Idézem én is két szakaszát: 

És azt se mondjátok, hogy elég a könyv már,
hogy sok is az írás, s elborít e könyv-ár,
s alacsony lármával tellik ma a könyvtár,
ami volt szent kincsek csarnoka, és mentsvár!

Macsukámbosz de Tránszilvánijá

Van egy falu, ahol a mégsem helyett azt mondják: csakse. És a mégse helyett is csak azt mondják: csakse. Ha például a csordapásztor berúgott, és emiatt másnap nem tudott felkelni, így beszéltek:

- Csakse nem hajcsa ki a marhákat a Takány.

Rongálási pájázat

Szövetségünk pájázatot hirdet a fehéregyházi Ispán-kúti emlékmű szakszerű megrongálására és meggyalázására. A Petőfi Sándor költő halálhelyét jelző emlékmű az irredenta magyarok szerint az összmagyarság összetartozását jelképezi. Ezért nagyon fontos, hogy ne kontár módon végezzék a rongálást, hanem pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen. (Ezt egy másik költő írta, aki félig román volt, vagy tán egészen az.)

Donáth László novellái

A 130 éve született lelkész-íróra emlékeznek június 19-én, szerdán, Marosvásárhelyen a Felsővárosi Református Egyházközség gyülekezeti termében (December 22 utca, 49. sz., a TCM étterem mellett), 19 órai kezdettel. Bemutatják Donáth László: A pap tehene című novellagyűjteményét, amellyel a Kriterion Könyvkiadó a 3. Kolozsvári Ünnepi Könyvhetet köszöntötte. Házigazda Kántor Attila lelkész-esperes. A szerzőről  a könyvet előszavazó, a szöveget gondozó Bölöni Domokos beszél. Közreműködik Nagy Donáth Katalin, az író unokája és H. Szabó Gyula, a kiadó igazgatója.  Fellép a Cantuale énekegyüttes. A könyvet a helyszínen kedvezményesen lehet megvásárolni.

Donáth László posztumusz kötetéről

Egy későn érkezett utasról

Donáth László az udvarhelyszéki Etéden született 1883. április 5-én. Apja Donáth János, a makfalvi Donáth Samu és a szörcsei Kovács Jolán gyermeke. Anyja Somodi Zsuzsa – Somodi István és a küsmődi Antalfi Zsuzsa leánya. Donáth László hatodik gyermekként látta meg a napvilágot. 
Az alsó gimnáziumot Székelyudvarhelyen, a felsőt Marosvásárhelyen végezte. Mindenképpen színész szeretett volna lenni. De az anyja nem akarta színpadon látni, nem akarta „tekergőnek” nevelni. Mindenáron papot akart belőle. Már a teológián volt, amikor a karácsonyi vakációra azzal a szándékkal érkezett, hogy megkérleli az anyját...Lelkére beszélve muszáj lesz, hogy megértse, és beleegyezzen a tervébe. Ám a vakáció előtt két héttel az édesanyja elhunyt. Nem maradt más választása: teljesíti hát az édesanya kérését – és pap lesz. Népét becsülettel és hittel szolgálta, helyét lelkészként megállta –, és közben írt szenvedélyesen.

Subscribe to this RSS feed