Cseke Gábor

Cseke Gábor

Fény-árnyék jelenségekről a(z erdélyi) költészetben

1. Valamikor, a huszadik század alkonyán, az elmúlt évezred utolsó éveiben magánszorgalmú irodalmi kalandba kezdtem Andrassew Iván budapesti író sugallatára.
Andrassew azokban az években úttörőként támogatta a magyar irodalom digitalizálásának éppen kibontakozó, mindennapi gyakorlatát, amibe – úgy gondolta – annak is bele kell férnie, hogy az utódállamokban, így az Erdélyben tenyésző költészet, annak reprezentatív alkotói is helyet kapjanak a digitális köztudatban.
Korábban már sűrűn e-leveleztünk, elsőként mindjárt tőlem érdeklődött: hajlandó lennék vele egy ilyen vállalkozásban társulni? Kimondottan önkéntes alapú partizánakcióról volt szó, hiszen senki felhatalmazása és semmilyen hivatalos erőforrás nem állt az elképzelés mögött – személyes jószándékunkat leszámítva –, nincsen rá se pénz, se adminisztráció. 

Majtényi Erik és "versárnyéka"

(Temesvár 1922. -1982) romániai magyar író, költő, közíró, műfordító. Fiatalon részt vesz az antifasiszta küzdelemben; internálják. A felszabadulás után vezető újságíró, szerkesztő. Verssel az Ötven vers című antológiában jelentkezik (Bárdos N. Arturral, Hajdu Zoltánnal, Márki Zoltánnal, Szász Jánossal együtt). Hamarosan állami díjas író. Műfajai: vers, regény, publicisztika, gyermekirodalom. Mint műfordító is jelentős.

Várady Emese és "versárnyéka"

Várady Emese: született 1939-ben, meghalt 1978-ban. Az egyetemen (1956-58 között) Szilágyi Domokos első szerelme, majd menyasszonya. Osztályszármazásának eltagadása miatt, az ötvenhatos események megtorlásának légkörében kizárják az egyetemről. Ápolónői szakiskolát végez, férjhez megy. Füzetnyi vers és emlékirat maradt utána. Tehetségét az életében bekövetkezett törések miatt nem tudta  a maga teljességében kibontakoztatni. Munkái adalékok egyben a Szilágyi Domokos-életműhöz.

Egy zöld levél

Itt van kezemben. 
Úgy megbújik, szinte odalapul. 
Minthogyha tavasz tündér küldte volna
Hozzám kedves levelezőlapul.

Szétfutnak benne az apró erecskék 
Mint nagy törzsünktől mi, az emberek 
Megbújnak benne kedves árnyas esték, 
S a kis erek közt zöld szövet remeg.

A széle recés. Aranyos kis fjordok 
Nyúlnak a napsugár mély ölibe. 
Kampós végében gubbasztnak a gondok:
Megkapaszkodni a fa kérgibe.

Jánky Béla és "versárnyéka"

Sz. 1931. Székelyudvarhely - mh. 2009, Kolozsvár * A Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar tanári diplomát. 1950-től nyugdíjazásáig, a kolozsvári Igazság, a Dolgozó Nő és a Napsugár szerkesztője volt. Írásait továbbá az Utunk, az Igaz Szó, a Korunk, a Művelődés, a Jóbarát, az Előre is közölte. Élénk műfordítói tevékenységet fejt ki. Kötetei: Leánykérő (1956), Ezüst ember tánca (1969), Fiúban, földben (1982), Pillanatok színe (2002-2005).  Gyermekeknek írott versei a Fecskelánc, Szerencsefű, Napkosár, Sárkánymosoly című köteteiben láttak napvilágot. Költészetét - a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon szerint - magas erkölcsiség és az elmélkedés elmélyültsége jellemzi. Műfordítói tevékenysége is jelentős.

Felirat a tisztáson

Őz tekintettel
Terített tisztás

Őz tekintetben
Terülő tisztás

Leterített őz
Tiszta tekintete

Ilyés András Zsolt kötetéről

Faluról jöttem - ez a jelszó jellemzi a mikóújfalusi Ilyés András-Zsoltot, akine január 11-én a mikóújfalusi kultúrotthonban mindhárom, eddig megjelent kötetét bemutatják; amelyek mindhárom korosztályhoz szólnak és a falu világát elevenítik föl.

Cseke Gábor: Firkák

Az esernyő

Ablakban állva bámulom a hajnali esőt. Lábamnál sóváran dorombol szakadt esernyőm, amit rendszerint itthon felejtek.

Hegedűszóló

Szívesen hegedülnék, még egyszer, egy zenekarban. De félő, végül csak rám sózzák a hegedűszólót…

Indiánok játszadoznak

A parton sápadt gyep szőnyegén két kopott sastoll: valahol, mélyen a fű alatt, indiánok lelkei játszadoznak.

Kalapos hűség

Életem 72 évében egyetlen kalapot vettem, még fiatalon, s az sem érte meg a 24 órát – kirepült a robogó vonatból. Hű maradtam emlékéhez.

Ofelia Prodan versei

a metróban

în metrou

megnyomom a gombot a szenzoros ajtók lassan kinyílnak
az emberek tülekednek meggondolom magam
mégse szállok ki a metróból most elég a tér a "helyezkedéshez"
visszaülök egy székre s egy térképet bámulok

minden oly ködös lehunyom a szemem
"a néphadsereg megálló következik"
s mintha máris milliónyi emberformájú katonát látnék
kék kezeslábasban
műanyag gépfegyverrel lövésre készen
"én vagyok a kis oana, te ki vagy?"
kinyitom a szemem egy kislány rózsaszín barbie kalappal és barbie hátizsákkal
kis kezét nyújtja felém önkéntelenül elmosolyodom

Köpeczi Boóz-Deák Albert és „versárnyéka”

Azonos azzal a Deák Albertként is számontartott alkotóval, akiről Szinnyei József Magyar írók élete és munkái c. könyve (1891) így ír: "Jogi doktor és ügyvéd, régi székely családból szül. 1864. márcz. 15. Marosvásárhelyt, hol atyja D. József tanár volt; a gymnasiumot szülővárosában, egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte, hol mint ügyvéd működik." 1884 óta hírlapi irodalmat művel. Saját kiadású verseskönyvét (Köpeczi Boóz-Deák Albert: Én... és a nagyvilág. Kolozsvár, Stief Jenő és Társa könyvnyomdai műintézete, 1917), mely 1882-1917 között írt költeményeit tartalmazza, a Vasárnapi Újság recenziója mellett Tóth Árpád is melegen méltatja a Nyugatban ("Szemérmes költő, közvetlen lírai megnyilvánulásai alig vannak, inkább a formáknak, a műgondnak a szerelmese.... Formailag igen gondos veretűek ezek a versek, kitűnő ritmusuk és rímeik vannak s a Nyugat versvívmányait dicséretes szorgalommal próbálják átplántálni a hazai talajba...").


APRÓ FILMEK

(Versek egy ciklusból)

I. Az arató

Körötte sárga, ringó sivatag,
A merre csak vakult szemmel tekint,
Arany buckák hullámi omlanak.

Egy vúlkánkráter lángesőjeként
Zúdul alá az égbolt köldökén
Az életforrás...  s éleszt szomju kint.

Elekes György és "versárnyéka"

Elekes György nem tartozik erdélyi irodalmunk visszhangos vonulatához, pedig viszonylag széles pászmát fogott be e századból: 1894- ben született és 1969-ben halt meg. A kézdivásárhelyi fiatalember szülővárosában végzi a gimnáziumot, majd Budapestre megy egyetemre, ahol jogászdoktori képesítést nyer. Életében nagy fordulat az első világháború: bevonul, de hamarosan orosz fogságba kerül és a szibériai Krasznojarszkba hurcolják, ahol versírásra adja a fejét. Hazatérve lapot szerkeszt. Sorban adja ki Kézdivásárhelyen a Keserű lapi, a Bűzbomba, majd a Flekken c.  szatirikus lapokat. 1923-ban Brassóba költözik. 1923-32 között Színházi újság címmel művészeti lapot ad ki, 1925-1926 között Brassói Hétfői Hírlap címmel hetilapot szerkeszt, majd a Brassói Napló felelős szerkesztője. Első verseskötetét a fogságban írt darabokból állítja össze s saját költségén adja ki Szibériában pergő homokszemek zenéje címmel, a Kézdivásárhelyi Könyvnyomda Rt. gondozásában, 1921-ben. Következnek a Szürke csendben (1922), Hoffman három meséje (1922), Bábszínház (1923), Mindegy (1924), A szomorúság országában (1924) c. kötetek. Ő a szerzője az idős nemzedékek körében népszerű szerelmi regényfolyamnak, a Szívek harcának, amelyet Katolnai László álnévvel jegyzett.

József Attila románul

A marosvásárhelyi Kocsis Francisko, a magyar irodalom tolmácsolóinak ifjabb generációjának egyik megbecsült tagja, József Attila fordításokat tett közzé. A fordítások, összesen 51 vers, két részletben láttak napvilágot a Vatra c. folyóirat 2012/10-11. és 2013. 6-7. számában), nemrég pedig elektronikus könyv lett belőle a MEK-en.

Subscribe to this RSS feed