Az MMA pályázatai

A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet az államháztartás központi alrendszerén belüli és kívüli, a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő civil és – a központi költségvetési szervek kivételével – egyéb szervezetek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XXXIV. MMA fejezet, 4. cím 7. alcím szerinti Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzaton 200.000.000 forint áll rendelkezésre. A rendelkezésre álló összeg a tagozatok között egyenlő arányban kerül felosztásra.

3. A támogatás összege és formája

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.000.000 forint. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.

4. A támogatottak köre

4.1. Az alábbi személyek nyújthatják be pályázatukat:

Az MMA fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére támogatásban részesíthető az MMA Alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő, az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli jogi személyiségű civil és – a központi költségvetési intézmény és a 4.2. pontban felsoroltak kivételével – egyéb szervezet; civil szervezet abban az esetben részesíthető támogatásban, ha az arra jogosult bíróság 2018. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett és a létesítő okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja.

4.2. Pályázat benyújtására nem jogosult (kizárt):
párt,
párt által alapított alapítvány,
párt részvételével létrehozott egyesület,
magánszemély (ideértve az egyéni vállalkozót),
munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet,
biztosító egyesület,
egyház,
közalapítvány.
Továbbá nem kerülhet befogadásra azon szervezet pályázata, amely:
lejárt köztartozással rendelkezik,
korábbi években elnyert támogatási összegével nem rendeltetésszerűen számolt el, ellene az elszámolás érdekében a támogató által kezdeményezett eljárás van folyamatban,
nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 82. §-ában foglalt rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy felszámolás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban [Ávr. 75. § (2) bekezdés b) pont],
nem rendelkezik magyarországi adóazonosító számmal.
4.3. Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely(nek):
a pályázata nem felel meg a felhívásban foglalt célnak;
a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban;
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) megsértése miatt nem részesíthető költségvetési támogatásban, továbbá, ha a szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
a jogszabályban vagy a pályázati felhívásban a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek.
4.4. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
5. A támogatási időszak, a támogatás formája

5.1. A támogatási időszak és a támogatás formája
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2019. január 1. – december 31. között megvalósuló, az 1. pontban leírt tevékenysége gyakorlásához, programjának megvalósításához nyújtott vissza nem terítendő támogatás. A pályázat keretén belül csak azok a pályázó által meghatározott támogatási időszakban felmerülő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörténik.


A pályázat teljes szövege a www.mma.hu oldalon olvasható